Na podlagi 4. člena Zakona o društvih – ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/11) je ustanovni odbor Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije na seji dne 8.12.2012. sprejel ter na seji občnega zbora, dne 19.2.2013 dopolnili naslednji

STATUT

Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, poklicno, nepridobitno združenje, v katero se združuje strokovno osebje na področju zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

2. člen

Ime društva je Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije. Sedež društva je v Ljubljani na naslovu Rusjanov trg 3/84.

Skrajšano ime društva je Združenje SZIZBNS

Angleško ime društva je: Professional Nurses and Midwives Association of Slovenia.

3. člen

Društvo ima svoj znak in žig.

Znak in žig društva je: Ime združenja v spirali rdeče barve, kot vrtinec življenja obdan s sončnimi žarki rumene barve, ki predstavljajo lastnosti izvajalcev, ki najbolj izžarevajo v odnosu do svojih varovancev in družbe na sploh: empatičnost, srčnost, zaupnost, strokovnost, zanesljivost, varnost, kakovost, praktičnost, inovativnost.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost društvo pridobi z vpisom v register društev.

Društvo ima svoj transakcijski račun.

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi, združenji in zvezami v Sloveniji, Evropi in tujini.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

5. člen

Namen delovanja društva je ohraniti strokovnost na področju zdravstvene in babiške nege v Sloveniji z likom medicinske sestre kot strokovne, odgovorne, predane in profesionalne osebe.

Glavni cilji društva so:

 • zastopanje invarovanje interesov regulativnih poklicev na področju zdravstvene in babiške nege v Sloveniji;
 • spodbujanje strokovnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja;
 • spoštovanje kodeksa etike, zakonskih in drugih predpisov;
 • sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, planskih, kadrovskih in drugih dokumentov na področju zdravstvene in babiške nege Slovenije;
 • razvijanje stroke z najvišjimi znanji, tudi iz tujine in prenos le-teh na širši krog ljudi;
 • spoštovanje oseb, znanja, strokovnosti in medsebojno sodelovanje.

 

III. DEJAVNOST DRUŠTVA

6. člen

Dejavnost društva:

 • izobraževanje, vseživljenjsko učenje in informiranje;
 • medsebojno sodelovanje in spoštovanje;
 • delovanje na področju zdravstvenega varstva;
 • nacionalno in mednarodno sodelovanje s sorodnimi organizacijami;
 • spodbujanje kulturne in družabne dejavnosti;
 • ozaveščanje strokovne in druge javnosti.

 

IV. ČLANSTVO

7. člen

Član društva je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki sprejme pravila tega statuta, podpiše pristopno izjavo in plača članarino.

Član društva je lahko tudi tuj državljan, ki je polnoleten in izpolnjuje pogoje iz Zakona o tujcih in pogoje iz prvega odstavka tega člena.

Sprejem v članstvo se izvede na podlagi izpolnjene pristopne izjave kandidata. Izvršni odbor sprejema pristopne izjave in o članstvu enkrat letno poroča skupščini.

Član društva ima izkaznico člana Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije.

8. člen

Pravice članov društva so:

 • uresničevanje svojih interesov v okviru dejavnosti društva;
 • sodelovanje v programih društva;
 • seznanjanje s programi, delom in poslovanjem društva ter njegovim finančno
 • materialnim poslovanjem;
 • uporabljanje skupnih dosežkov delovanja društva;
 • sodelovanje pri delu in soodločanju v organih društva;
 • voljeni in so izvoljeni v organe društva pod enakimi pogoji.

 

9. člen

Obveznosti članov društva so:

 • prispevanje s svojim delom k uresničevanju namenov in ciljev društva;
 • delovanje v skladu s statutom in drugimi akti ter sklepi organov društva;
 • dajanje informacij društvu, ki so potrebne za izvajanje dogovorjenih nalog;
 • varovanje ugleda društva;
 • plačevanje enoletne članarine v znesku 20 evrov.

 

10. člen

Prenehanje članstva v društvu:

 • z izstopom (pisna izstopna izjava člana),
 • s črtanjem,
 • s prenehanjem delovanja društva.

Člana se lahko črta, če več kot dve leti zaporedoma ne plača članarine in se v tem času ne udeleži nobene aktivnosti društva.

Člani, ki živijo v težji socialnih pogojih lahko zaprosijo za oprostitev plačila članarine.

Izvršni odbor sprejema izstopne izjave, črta člane iz članstva in odloča o oprostitvi članarine.

V. NAČIN UPRAVLJANJA IN ZASTOPANJE DRUŠTVA

11. člen

Način upravljanja društva je neposredno demokratično dogovarjanje in odločanje ter posredno delovanje in odločanje po izvoljenih organih in predstavnikih društva.

12. člen

Organi društva so:

 • skupščina
 • izvršni odbor
 • strokovni odbor
 • nadzorni odbor
 • drugi odbori

Mandat organov društva je štiri leta.

Člani v organih društva so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

13. člen

SKUPŠČINA

Skupščina je najvišji organ društva, ki jo sestavljajo vsi člani društva.

Skupščino sklicuje predsednik društva najmanj enkrat letno ter vsaj deset dni pred napovedano skupščino razpošlje vabila.

Skupščina je sklepčna, če je navzoča večina članov društva.

Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se zasedanje odloži za 20 minut. Po preteku tega časa se šteje, da je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj 5 članov društva.

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov skupščine. Kadar odloča o sprejemu ali spremembi statuta in kadar voli člane organov društva, mora za sprejeti predlog glasovati vsaj 2/3 navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, če se navzoči člani ne odločijo za tajni način glasovanja.

V izrednih primerih skupščina se lahko izvede na korespondenčni način z enakimi pravili, kot za sklic in izvedbo navadne skupščine.

Pristojnosti skupščine: sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva; sprejema letni in dolgoročni program dela; sprejema letni finančni načrt in zaključni račun; razpravlja in sklepa o poročilih organov društva; odloča o višini članarine; odloča o pritožbah in o izključitvi člana iz društva; odloča o vključevanju in sodelovanju društva z drugimi sorodnimi organizacijami; odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva; voli in razrešuje organe društva odloča o prenehanju delovanju društva.

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti poslani izvršnemu odboru najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine. o delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelja.

14. člen

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor izvoli skupščina, sestavljajo ga najmanj sedem članov, največ petnajst ter je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska in strokovno-tehnična opravila ter vodi delo društva po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Izvršni odbor sestavljajo predsednik, člani strokovnega odbora in posameznih odborov. Delo izvršnega odbora vodi predsednik. Izvršni odbor se sestaja po potrebi.

Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča večina članov izvršnega odbora.

O posamezni zadevi izvršni odbor lahko izvede korespondenčno sejo. Predlagani sklep je sprejet, če zanj glasuje vsaj 2/3 članov.

Sklep korespondenčne seje se na prvi naslednji seji izvršnega odbora potrdi in vpiše v zapisnik seje.

Pristojnosti izvršnega odbora:

 • sklicuje skupščino;
 • pripravi predlog programa dela in finančnega načrta;
 • skrbi za finančni načrt in upravlja s premoženjem društva;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
 • skrbi za izvrševanje programskih usmeritev društva;
 • sprejema mnenja in stališča v zvezi s problematiko, ki je povezana z delovanjem društva;
 • skrbi za obveščanje članov društva in širše javnosti;
 • pripravlja in organizira strokovna srečanja, izobraževanja ter odloča o izdaji publikacij in ostale literature društva;
 • imenuje in ukinja stalne ali/in občasne odbore za lažje in strokovnejše delovanje zadev s posameznih področij;
 • vodi evidenco članov društva;
 • skrbi za tekoče delovanje društva;
 • izvaja druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva ali ga za to pooblasti skupščina.

 

15. člen

STROKOVNI ODBOR

Za opravljanje strokovno tehničnega dela pri vodenju društva ter za koordinacijo med organi društva izvoli skupščina strokovni odbor.

Strokovni odbor je del izvršnega odbora po položaju.

Strokovni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Strokovni odbor sestavljajo pet članov.

Za sklepčnost na sejah strokovnega odbora je potrebna polna udeležba. Strokovni odbor sprejema sklepe z večino glasov.

Pristojnosti strokovnega odbora:

 • skrbi za sodelovanje društva z drugimi domačimi in mednarodnimi združenji;
 • organizira pridobivanje sredstev za financiranje programov društva, za katere ne zadoščajo sistemsko pridobljena sredstva;
 • obvešča izvršni odbor in druge organe društva o razpisih ter skrbi za organizacijo prijav na razpise in druge akcije;
 • organizira sodelovanje z državnimi organi, javnimi ustanovami, interesnimi združenji in društvi ter organizacijami na državni in lokalni ravni.

 

16. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje društva. Skupščina izvoli nadzorni odbor, ki ima tri člane.

Člani nadzornega odbora znotraj sebe imenujejo predsednika. Predsednik nadzornega odbora je odgovoren skupščini, kateri najmanj enkrat letno poda pisno poročilo o svojem delu.

Za sklepčnost na sejah nadzornega odbora je potrebna polna udeležba.

Nadzorni odbor sklepe sprejema z večino glasov.

Člani nadzornega odbora so lahko vabljeni na seje izvršnega odbora brez pravice glasovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti istočasno tudi člani izvršnega odbora.

17. člen

DRUGI ODBORI

Druge odbore za lažje in strokovnejše delovanje zadev s posameznih področij imenuje in ukinja izvršni odbor.

Odbori se imenujejo po področju, ki ga opravljajo.

18. člen

PREDSEDNIK

Predsednik društva je zastopnik društva in zakoniti predstavnik. Je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom ter slovenskim in evropskim pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršnemu odboru.

Predsednika društva, ki je po svojem položaju tudi predsednik izvršnega odbora, voli skupščina za dobo štirih let.

Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

Po preteku mandata, predlaga kandidata za predsednika izvršni odbor izmed evidentiranih kandidatov. Kandidati morajo h kandidaturi, ki jo oddajo izvršnemu odboru, predstaviti svoje delo in vizijo delovanja društva ter predlog za sestavo izvršnega odbora v naslednjem mandatu.

Predsednika se voli skupaj s kandidatno listo za izvršni odbor, ki jo predlaga kandidat za predsednika.

Za predsednika je na skupščini izglasovan kandidat, ki prejme večino glasov članov skupščine.

Če je na listi več kandidatov, je za predsednika izvoljen tisti, ki prejme največ glasov navzočih članov skupščine.

Naloge predsednika:

 • organizira delo društva ter predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organizacijami v skladu s statutom ter sklepi in navodili organov društva;
 • skrbi za zakonitost in pravilnost delovanja društva;
 • skrbi za zagotavljanje javnosti dela;
 • vodi seje izvršnega odbora;
 • skrbi, da se finančna sredstva društva porabljajo v skladu s finančnim načrtom, pravilniki in sklepi organov društva;
 • je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.

 

19. člen

PODPREDSEDNIK

Podpredsednik društva nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti.

V tem primeru za čas odsotnosti predsednika, prevzema vse pravice in dolžnosti predsednika društva.

Podpredsednik pomaga predsedniku pri delu in prevzema dolžnosti, ki mu jih naloži izvršni odbor.

V dogovoru s predsednikom izvaja dela in opravila, ki so nujna in pomembna za delovanje društva.

Podpredsednika društva imenuje predsednik društva za dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno imenovan.

VI. FINANCIRANJE DRUŠTVA

20. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino; z darili in volili;
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev;
 • iz proračunskih in drugih javnih sredstev na podlagi nacionalnih in evropskih razpisov;
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
 • iz drugih virov v skladu z zakonom.

 

21. člen

Finančno in materialno poslovanje društva se izvaja v skladu z zakonskimi predpisi in računovodskimi standardi za društva.

Društvo vodi poslovne knjige na podlagi Pravilnika o finančno materialnem poslovanju.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih društvo ustvari, mora društvo porabiti za izvajanje osnovne dejavnosti.

Nadzor nad porabo finančnih sredstev, s katerimi razpolaga društvo, opravlja nadzorni odbor društva.

Finančno poslovanje društva se vodi prek računa pri banki, s katero se sklene pogodba.

Letno poročilo o poslovanju društva se vsako leto do zadnjega dne meseca februarja, predloži nadzornemu in izvršnemu odboru društva, sprejme pa ga skupščina društva.

22. člen

Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so kot last društva vpisani v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.

Društvo razpolaga s finančnimi in materialnimi sredstvi v mejah sprejetega letnega finančnega načrta, ki ga sprejme skupščina. o rezultatu poslovanja v koledarskem letu sprejme skupščina finančno poročilo in zaključni račun.

23. člen

Finančno materialno poslovanje društva vodi vodja, ki ga imenuje izvršni odbor društva in je strokovno usposobljen za opravljanje teh del. Za vodenje finančno materialnega poslovanja društva se lahko sklene pogodba s pooblaščeno in usposobljeno strokovno finančno organizacijo – računovodskim servisom.

Za pomoč pri finančnem poslovanju in urejanju listin lahko izvršni odbor imenuje blagajnika, ki pomaga vodji finančnega poslovanja predvsem pri gotovinskem poslovanju in tekočih denarnih tokovih.

24. člen

Predsednik društva podpisuje finančne in materialne listine.

25. člen

Za organizacijsko-tehnična, poslovna in strokovna opravila društva, ki presegajo obseg prostovoljnega dela v društvu, lahko člani prejmejo nagrado oziroma plačilo v skladu s kriteriji, ki jih določa poseben pravilnik.

Pravilnik in kriterije o nagradah za delo v društvu sprejme izvršni odbor društva.

V primeru, ko gre za dela, ki so trajnega značaja, lahko društvo sklene z izvajalcem pogodbo o začasnem delu ali pogodbo o delovnem razmerju.

26. člen

Društvo ima lahko pokrovitelje in sponzorje. Pokrovitelji oziroma sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Pokrovitelj in sponzorji so lahko vabljeni na seje skupščine o čemer sklepa izvršni odbor.

VII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA DRUŠTVA

27. člen

Delovanje društva temelji na načelu javnosti.

Društvo zagotavlja javnost svojega dela:

 • z rednim informiranjem članov in širše javnosti o delovanju društva;
 • z organizacijo strokovnih srečanj in predavanj ter sestankov za člane društva ter strokovne in druge javnosti;
 • preko spletne strani društva;
 • preko drugih oblik in sredstev obveščanja.

Z osebnimi podatki članov društvo ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

S podatki in informacijami javnega značaja društvo ravna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Za izvajanje te določbe je odgovoren predsednik društva.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

28. člen

Način prenehanja društva:

 • če tako sklene skupščina;
 • po samem zakonu.

 

29. člen

V primeru prenehanja društva, mora društvo po poravnavi vseh svojih obveznosti prenesti svoje premoženje na način, ki ga določa veljavni zakon.

V primeru prenehanja društva se premoženje Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije prenese na Ministrstvo za zdravje v fond za vseživljenjsko izobraževanje poklicev na področju zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Sklep o prenehanju društva se najkasneje v tridesetih dneh po sprejemu odločitve, vroči pristojnemu upravnemu organu, pri katerem je društvo registrirano.

IX. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Če društvo spremeni ime, naslov sedeža društva, zastopnika ali druge določbe tega statuta, mora v tridesetih dneh od nastale spremembe vložiti zahtevo za registracijo spremembe pri pristojnem upravnem organu.

Za vsa ostala razmerja v društvu, ki niso posebej določena s tem statutom, se neposredno uporablja veljavni Zakon o društvih.

31. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina. Uporabljati se začne, ko je društvo registrirano pri pristojnem upravnem organu.

V Ljubljani, 19.2.2013.

Predsednik društva

Klemen Markeš