Enoumja v zdravstveni negi

Iz primorskega konca spet dobivamo poročila o misinterpretaciji ureditve naše stroke. Enoumja so še vedno prisotna; žal nam je , da se s takimi lastnosmi kitijo tudi tisti, ki vodijo zdravstveno nego v zdravstvenih ustanovah.

Primer navajamo, posebno, ker odziva (verjetno zaradi zadetka v srž problema) nismo bili deležni.

Splošna bolnišnica Šempeter
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego, mag. Klara Bavčar
Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici

 

Datum: 16.4.2015

 

Spoštovani.

 

Že leto dni je preteklo od dneva (13.4.2014), ko smo na vašo bolnišnico prvič naslovili dopis s prošnjo o možnosti organizacije okrogle mize z naslovom »Vloga medicinske sestre v sistemu zdravstvenega varstva danes«, a nanj nismo do danes prejeli odgovora.

 

Našo prošnjo smo ponovili še dvakrat: 3.5.2014 in 7.9.2014. Odziva z vaše strani pa nismo bili deležni.

 

Smo strokovno združenje, ki se je zaradi nerazumnih potez v oblikovanju stroke zdravstvene nege in rušenja ugleda medicinskih sester v družbi na večletno pobudo Civilne iniciative za ohranitev statusa medicinskih sester uradno registriralo in pričelo s svojim delovanjem v začetku leta 2013. Naš osnovni namen je ponovno postaviti medicinsko sestro tam, kjer bi morala vedno biti (ob naših uporabnikih, bolnikih) in jo rešiti bremena nenehnega nalaganja birokratskih bremen, za katere so v našem sistemu zdravstvenega varstva zadolženi, predvsem pa usposobljeni drugi profili sodelavk in sodelavcev.

 

Po statusu in kompetencah smo izenačeni z Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (poznano kot Zbornica zdravstvene nege) in imamo enake kompetence pri urejanju v uvodu predstavljenih zadev.

 

V okviru ponovnega oživljanja naše stroke in postavitvijo na mesto, ki ji nedvomno gre, želimo širom po Sloveniji, v krogih, kjer so zaposleni izvajalci zdravstvene in babiške nege organizirati okrogle mize, na katerih bi javno, brez dlake na jeziku spregovorili o rešitvah in nabrali ideje in misli posameznikov in skupin, kako vidijo razvoj naše stroke.

 

S strani regijskega koordinatorja Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije za severnoprimorsko območje smo obveščeni, da ste na zadnjem kolegiju glavnih medicinskih sester in tehnikov služb obravnavali tudi Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi. Po informacijah, naj bi se kot edini verodostojen Kodeks v vašem zavodu obravnavalo le tisti, ki ga je sprejela Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2014 Kodeks Zveza, ne pa tistega, ki je bil predhodno objavljen v Uradni list RS, št. 52/2014 Kodeks SZIZBNS.

 

Glede tega bi vam radi sporočili sledeča dejstva:

Vsaka dejavnost, še posebno dejavnost zdravstvene in babiške nege mora za ustrezno delovanje upoštevati tudi določena moralna vodila, ki so v teh dejavnostih zajeta v t.i. Kodeksu etike. Ker so merila in etična vodila enaka za celoten svet se v posamezni državi jasno uporablja v tem segmentu prirejene smernice, ki jih izdaja Mednarodno združenje medicinskih sester (ICN), seveda prilagojeno na ustroj delovanja poklica znotraj posamezne države. Ker se je z uveljavitvijo dveh enakovrednih strokovnih združenj na tem področju in istočasnim prehodom kompetenc na samo Ministrstvo za zdravje na tem področju pojavila neke vrste pravna praznina je Zveza na svoji internetni strani konec leta 2012 objavila gradivo za javno razpravo pred oblikovanjem in sprejetjem prenovljenega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. Zbiranje predlogov je potekalo do 22.3.2013. Na to gradivo je imela možnost podati pripombe in dopolnitve vsa zainteresirana strokovna javnost in seveda smo se v to vključili tudi mi. Na naše pobude in povabilo za skupno sodelovanje pri pripravi tega dokumenta se Zveza ni nikoli odzvala, kar smo smatrali in smatramo kot njeno nepripravljenost za povezovanje in vzpostavitev legalne zbornice na tem področju.

 

Zaradi omenjenega smo se v Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije odločili, da sami izdamo prenovljen Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (Uradni list RS, št. 52/14 http://www.uradni-list.s /1/objava.jsp?urlurid=20142288). Skladno z pravili delovanja (Zakonom o društvih) je seveda ta kodeks veljaven le za naše člane. Na nepravilnosti pri oblikovanju kodeksa Zveze pa smo opozorili tudi Ministrstvo za zdravje, ki je z dopisom iz dne 10.4.2014 (v prilogi) Zvezo opozorilo na neskladje vsebine njihovega Kodeksa

 

Z ogorčenjem pa opažamo, da se destruktivne težnje Zveze nadaljujejo, tudi s tem, da so 3.10.2014 v Uradnem listu RS, št. 71/14 http://www.uradni-list.s /1/objava.jsp?urlurid=20142937 objavili svoj Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, ki pa protipravno v Predgovoru določa, da so etična načela in pravila Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije namenjena in obvezujejo vse, ki delujejo ali se izobražujejo na področju zdravstvene nege in oskrbe.

 

Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti lahko poklicna zbornica oziroma strokovno združenje, ki se ustanovi glede na interese zdravstvenih delavcev iz posamezne poklicne skupine sprejema tudi akte, ki so potrebni za organizacijo in delovanje poklicne zbornice oz. strokovnega združenja, skladno z Zakonom o društvih.

 

Enoten Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki naj bi veljal za vse izvajalce v zdravstveni negi in oskrbi v Sloveniji je lahko sprejet le, če ga sprejmeta obe interesni skupini. Na naše povabilo za skupno sodelovanje pri pripravi tega dokumenta pa se kot že omenjeno Zveza ni nikoli odzvala. Ker pa se v Kodeksu Zveze pojavlja neskladje med zakonodajalno in izvršilno funkcijo (Kodeks predlaga isto interesno združenje, katero bo skrbelo tako za njegovo spoštovanje, kakor za morebitne ukrepe/sankcije v primeru kršitev Kodeksa) ugotavljamo navzkrižje interesov, predvsem pa izpostavljamo dejstvo, da  ahko poklicna zbornica oz. strokovno združenje sprejema akte le za zdravstvene delavce iz posamezne poklicne skupine, ki so v to poklicno zbornico oz. strokovno združenje vključeni (včlanjeni), nikakor pa ne za tiste, ki v to poklicno zbornico oz. združenje niso vključeni, saj je to v očitnem neskladju z osnovnimi človekovimi pravicami in svoboščinami. S tem pa Kodeks Zveze ne more biti zavezujoč za vse, ki delujejo ali se izobražujejo na področju zdravstvene nege in oskrbe.

 

Tudi SZIZBNS je bilo glede nekaterih anomalij, ki so se v naš kodeks prikradle zaradi ne vzpostavljenih predvidenih organov na Ministrstvu za zdravje pozvano, da v tem segmentu svoj Kodeks uskladi z veljavno zakonodajo, kar je tudi kot edino od obeh strokovnih združenj storilo. Zaradi tega se postavlja na našem področju (zdravstvene nege) legitimnost Kodeksa Zveze seveda kot nična.

 

Upam, da smo vam uspeli dejansko stanje veljavnosti posameznega Kodeksa ustrezno osvetliti, in prosimo, da v bodoče ne širite napačnih informacij med medicinske sestre v vašem zavodu in z napačnimi osebnimi interpretacijami veljavnih/neveljavnih dokumentov ne poglabljate že tako prisotnega nereda v našem poklicu, za katerega pa seveda nismo mi krivec.

 

S prijaznimi pozdravi.

 

predsednik SZIZBNS
Klemen Markeš l.r.

This entry was posted in Nerazvrščeno. Bookmark the permalink.