manifest “odziv zdravstvene nege na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij” št. 941-7/20-17 z dne 22.10.2020

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša, predsednik
gp.kpv@gov.si

Ministrstvo za zdravje
Tomaž Gantar, minister
gp.mz@gov.si

mediji

datum: 26.10.2020

Zadeva: manifest “odziv zdravstvene nege na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij” št. 941-7/20-17 z dne 22.10.2020

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, spoštovani minister, spoštovani mediji,

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (v nadaljevanju SZIZBNS), kot edinem enovitem strokovnem in neprofitnem združenju, ki združuje vse izvajalce zdravstvene in babiške nege v naši državi najostreje obsojamo manifest t.i. “nacionalne koordinacije, svetovalnega organa Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zveza)”, ki so ga na vas naslovili dne 22.10.2020.

Ograjujemo se od poziva, ki je usmerjen zgolj v ohranjanje osebnih privilegijev in koristi posameznih podpisnikov manifesta, ki na hrbtih zaposleni v zdravstveni in babiški negi opravičujejo napačne “strokovne” in politične odločitve, ki so jih skoraj brez izjeme vsi (so)podpisniki sprejeli v škodo stroke.

Opozarjamo, da manifest, ki ga želi skupina različnih podpisnikov v imenu posameznih organizacije ne predstavlja stališče celotne sfere zdravstvene in babiške nege. Združenje posameznikov pod okriljem t.i. koordinacije namreč selektivno v svojih vrstah združuje le predstavnike posameznih sindikatov, le enega od obeh stanovskih organizacij in natančno določene predstavnike zdravstvene nege, vse v neposredni povezavi z in po ukazu Zveze.

Nacionalna koordinacija, ki selektivno v svoje vrste sprejema le tiste subjekte, ki bodo brezpogojno podpirali nadaljnjo destabilizacijo in rušenje naših poklicev (člani so razvidni iz seznama sopodpisnikov) pa ne more biti imenovana “nacionalna koordinacija”, ampak zgolj
preprosto interesno združenje. V tem segmentu se namreč kaže tudi modus operandi Zveze, ki temelji na izključevanju, ne pa na povezovanju.
Omenjena “nacionalna koordinacija” namreč lahko govori le v svojem imenu oz. imenu organizacij, ki jo sestavljajo, ne more pa govoriti v imenu stroke zdravstvene in babiške nege, niti v imenu izvajalcev, ki nis(m)o člani tega skupa interesnih organizacij in predstavljamo skoraj polovico vseh zaposlenih v zdravstveni in babiški negi (upoštevaje tistih, ki niso člani nobene od dveh strokovnih organizacij pa celo več).

Opozorili bi radi, da je do danes bila v naši državi sklicana zgolj ena sama prava nacionalna koordinacija sestrskih organizacij, ki smo jo dne 19.9.2018 organizirali ravno v SZIZBNS. Vsi ostali sklici, na katere je Zveza povabila zgolj sebi lojalne organizacije pa tega imena ne more ne upravičevati, saj si ga niti ne zasluži.

Tudi v SZIZBNS sicer kategorično nasprotujemo tistem delu poziva Koordinacije zdravniških organizacij, kjer zahtevajo takojšen vsaj začasen suspenz akta o sestrskih kompetencah, saj bi to pomenilo, da bi vse tiste medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo, ki so po 38. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) oropal najmanj pravičnega plačila za svoje delo, če že ne dostojanstva, ki jim je bilo odvzeto z uveljavitvijo t.i. “kompetenc”, podpiramo pa poziv, da je potrebno to področje ustrezno urediti, ga na tej točki resetirati in spraviti v smernice, ki smo jih dorekli leta 2015.

Naj na tej točki navedemo, da smo bili ravno v SZIZBNS pobudniki pogovorov sistemskih ureditev za medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo in priznavanje njihovih z delom pridobljenih kompetenc. Soglasno smo tekom petih sestankov v okviru Delovne skupine za ureditev stanja SMS (v nadaljevanju Delovna skupina) na pobudo našega predloga in ob izrecni strokovni pomoči srednjih zdravstvenih šol ter njihove predstavnice v tej Delovni skupini sprejeli pošteno rešitev za vse medicinske sestre v naši državi (takšno, ki je v skladu z Direktivama 2005/36/ES in 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta), da bi končno odpravili anomalijo, ki jo je ob pristopnih pogajanjih Slovenije v EU za področje zdravstvene nege v imenu Zveze škodljivo kot eden od pripravljavcev storil g. Požun Peter, tedaj v svojstvu podpredsednika Zveze, sedaj član “nacionalne koordinacije” in državni svetnik, predstavnik za področje zdravstva.

Čeprav smo vse organizacije, ki smo sodelovale v tej Delovni skupini pričakovale le implementacijo tega dogovora v našo zakonodajo, pa sta dve od organizacij te skupne očitno sodelovale s figo v žepu in mimo vedenja vseh predstavnikov Delovne skupine pripravile svojo verzijo ureditve, jo preko političnih organizacij in politikov posameznikov so spravili v parlamentarno proceduro, vse do sprejetja slavnega 38. člena ZZDej-K.
To pa ni rešitev, ki rešuje vse medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo, je pa dokument, ki večini medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, ki imajo med 5 in 12 let delovne dobe preprečuje v nadalje opravljati tistih del, ki so jih že do sedaj, ki jim jemlje z delom pridobljene kompetence in jih nadomešča z formalnimi, na papir zapisanimi “kompetencami”.
Podpis dokumenta “Poklicne kompetence v zdravstveni negi” s strani ministra Šabedra je bil plod pritiska sindikatov zbranih pod okriljem “nacionalne koordinacije”, ki so bili zgolj in samo zlorabljeni s strani Zveze za dosego začrtanih cehovskih interesov. Nezanemarljivo je dejstvo, da se v zdravstveni in babiški negi upošteva le stopnja izobrazbe, ne pa stopnja strokovnega znanja. Le-tega pa sleherni izvajalec na področju zdravstvene in babiške nege pridobi in se z njim opolnomoči šele po nekaj letnem delu v kliničnih okoljih, ne pa zgolj s končanim izobraževalnim ciklusom. V zdravstveni negi (kot povsod v javnem sektorju) pa smo zaposleni plačani le na podlagi stopnje izobrazbe. Razlika med začetnim osebnim dohodkom med medicinsko sestro s srednjo stopnjo izobrazbe in tisto z visoko strokovno izobrazbo je 40%. To predstavlja tudi več kot 560 EUR bruto mesečno, in to za zelo podobna dela in naloge. Od višine plače se seveda obračunavajo tudi prispevki za mesečne članarine organizacijam združenim v okviru “nacionalne koordinacije”, zato je popolnoma razumljivo, zakaj se te organizacije borijo za čim večji delež diplomiranih medicinskih sester v zdravstvenem sistemu. Da, vse se vrti okrog profita teh organizacij.

Znano je, da so zdravstvene organizacije, posebno pa socialno-varstveni zavodi imeli zelo velike težave pri implementaciji določb 38. člena ZZDej-K in “kompetenc” v prakso. Znani so primeri, ko medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo zgolj zaradi štirih dni manjka zadostitvi pogojev niso bile prevedene v kompetence diplomiranih medicinskih sester. Znani so primeri, ko se je te prevedbe priznalo kolegicam, ki niti niso izvajale del in nalog opredeljenih v gradivu “Poklicne kompetence”.

Znano je tudi, da je nemalo katera zdravstvena in socialno-varstvena ustanova praktično s prevedbo delovnih mest ne bi mogla zagotavljati normalnega dela in so te prevedbe opravili le “na papirju”, kader pa dela enako, kot do septembra lani – izvaja vse tiste z delom pridobljene kompetence, ki jih je osvojil tekom let dela.

Postavlja se dilema, ali so res merodajne le tiste “kompetence”, zapisane v dokumentu, ki ga je v popolni tajnosti sestavila le ožja skupina “predstavnic in predstavnikov” poklica, ali pa se sme upoštevati tudi z delom pridobljene kompetence (ki jih med drugem priznavajo in upoštevajo v drugih bolj demokratičnih državah od naše)? Ali je slovenska srednja medicinska sestra, kot bazična medicinska sestra kaj manj vredna od tiste iz Hrvaške ali Poljske? Kolegicam iz Hrvaške se po končani srednji zdravstveni šoli na Hrvaškem v naši državi prizna kompetence diplomirane medicinske sestre (nekaj dokazil o tem hranimo tudi v naši evidenci), našim pa ne. Kolegice na Poljskem so si glede tega uredile tudi podobno obravnavo, v Sloveniji pač ne.

Prej omenjene Direktive pač nikjer ne opredeljujejo oz. omejujejo kakšen kader lahko posamezna država EU izobražuje za lastne potrebe, kar velja tudi in predvsem za področje zdravstvene nege. V nobeni od Direktiv ni navedeno, da je potrebno strokovne vsebine prenesti iz srednješolskega nivoja izobraževanja na visokošolsko raven, kot se je to s petimi spremembami izobraževanja zgodilo v naši državi. Nobena od Direktiv tudi ne omejuje, da bi se nivo izobraževanja matičnih, “srednjih” medicinskih sester ne sme izvajati, kot se je pred letom 1984. Te uredbe, ki se zaradi 38- člena ZZDej-K v naši državi uvajajo so dejansko pokazale na anomalije urejanja področja zdravstvene nege v zadnjih petnajstih letih, ki so plod zablodelih idej samooklicane edine stroke v našem prostoru.

Posamezniki smo te anomalije prepoznali že leta 2004, na samem njihovem začetku, se poskušali zoper njih v medijih in pri državnih organih intenzivno boriti, a bilo ali preslišani, ali se nam je zaradi političnega vpliva “edine stroke” omogočilo (so)delovanje na tem področju.
Od leta 2012 se zato kot uradno registrirana druga strokovna organizacija na tem področju na tem področju aktivno oglašamo in opozarjamo na odpravo teh anomalij. Minister za Zdravje g. Gantar je v času njegovega zadnjega ministrovanja že bil na poti k pričetku razreševanja te problematike – pa bil na tej poti zaustavljen. Sedaj imate idealno priliko, da svoj leta 2012 pričeto delo dokončate oz. ga spravite v prave smernice. kajti te »kompetence« so se dejansko že z nastopom prvega vala epidemij SARS COV2 izkazale za »brco v meglo«.

Treba je poudariti, da stoka zdravstvene nege je in mora (p)ostati avtonomna stroka, seveda z roko v roki z zdravniško stroko. Tudi tukaj je potrebna jasna razmejitev kompetenc. Po eni strani
npr. Zveza v svojem dokumentu “poklicne kompetence” določa, da bi diplomirane medicinske sestre posegle v kompetence zdravnikov (npr. Poklicne kompetence napredne zdravstvene nege na strani 37 in 38 omenjenega dokumenta), po drugi strani pa očitajo zdravnikom, da to ni res. Istočasno pa kolegicam s srednješolsko izobrazbo prepovedujejo izvajanje aktivnosti, za katere so se z delom usposobile. Paradoksalno je na primer stališče predsednice Zveze, ki ga je izrekla v enem od intervjujev na televiziji, da so za delo z najtežjimi bolniki (v korelaciji s COVID-19 pacienti) več znajo študentje zdravstvene nege, kot npr. srednja medicinska sestra, ki je deset let delala na oddelku intenzivne terapije, pred petimi leti menjala službeno sredino in se zaposlila kot pomočnica v Centru za pomoč na domu, sedaj pa bi ob povratku na oddelek za intenzivno terapijo ne smela tam delati oz. potrebovala za svoje delo mentoriranje. Skrajno neokusna in nekorektna izjava.

Kadra v zdravstveni negi je morda res premalo. Premalo ga je zagotovo na tistih delovnih mestih, kjer je potrebna najzahtevnejša zdravstvena nega, kjer je za ustrezno delo potrebno 24-urno zagotavljanje storitev, ve dveh ali treh izmenah. Malo več ga je na deloviščih, ki so se v zadnjih letih na novo odprla (npr. referenčne ambulante, centri za krepitev zdravja, raznorazni koordinatorji posameznih aktivnosti, pa znotraj posameznih zavodov ustvarjena umetna delovna mesta (npr. medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb – dela, ki jih mora poznati in izvajati sleherni zaposleni v zdravstvu, medicinska sestra za oskrbo ran – enako kot prej mora to obvladati sleherna medicinska sestra,…). Tam so se pogosto zaposlile kolegice, kjer kvečjemu delajo dve izmeni, imajo proste vikende in praznike, za zelo majhno razliko plači od prej omenjenih. Povsem razumljivo.

Ne gre pozabiti tudi kolegic, ki so si zaradi ekonomskega statusa in cenjenosti na delovnem mestu ter cenjenosti poklica kot takšnega raje poiskale službo v drugih državah EU (Avstrija, Nemčija, Anglija). Tam je finančna cenjenost medicinskih sester povsem drugačna, kot v naši državi.
Ne želimo posegati na sindikalno raven, toda menimo, da je naloga tistih sindikatov, ki se vključujejo v to “nacionalno koordinacijo” ta, da zagotovijo za slovenske medicinske sestre (predvsem tiste s srednješolsko izobrazbo) ustrezno, pošteno plačilo, ne pa da se kot talci Zveze izpostavljajo in rožljajo s stavko v primeru, če minister za zdravje ne bi podpisal “kompetenc”. Očitno se ne zavedajo, da so kompetence strokovna zadeva, boj za ustrezno plačilo kadra pa njihova. Zato naj raje pričnejo z aktivnostmi na tem področju (da bo osnovna medicinska sestra plačana vsaj več kot je cenzus minimalne plače, da se bodo npr. izboljšali delovni pogoji – tudi z zniževanjem tedenskih obveznosti za delo). Na ta način naše kolegice, ki jih tujina sprejema z odprtimi rokami ne bodo bežale iz naše države. Na ta način medicinske sestre tudi ne bodo zapuščale poklic, za katerega so se po večini s srcem odločile in se zaposlovale v drugih branžah (trgovina, vrtnarstvo, tekstilna industrija).

Res, da se v naši državi izobrazi dovolj kadra na področju zdravstvene nege, toda problematično je, koliko jih/nas v poklicu ostaja. Starostna struktura se dviguje proti 50. letom, te medicinske sestre pa so povečini že krepko iztrošene. Zanamcev, ki bi prevzemali delo teh kolegic pa po večini ni, saj si iščejo bolj ugodne (in ustrezno plačane) službe.

V našem, čeprav precej dolgem dopisu smo sicer osvetlili le vrh ledene gore težav. Pod gladino pa ostaja še veliko več drugih nerešenih in zapletenih zadev, ki jih bo potrebno prav tako rešiti in razplesti. Da se morda čisto po nepotrebnem zaradi ne odprave anomalij v letih, ki prihajajo pacienti ne bi znašli soočeni s trkom v tisti del te ledene gore, ki je še pod gladino.

V javnosti, v medijih se vedno osvetljuje le eno plat medalje. Vedno le tisto, ki jo povečini predstavlja predsednica Zveze. Morda pa bi se našel kateri od večjih medijev (npr. televizijskih hiš), ki bi transparentno javnosti predstavila tudi drugo plat te medalje. Da se ne bi morda posamezniki nekoč kot bolniki znašli v rokah medicinskih sester (če bi to sploh bile), ki sploh ne bi znale slovenskega jezika.

Slovenska javnost ima pravici izvedeti (in vedeti) zakaj se poklic zdravstvene nege dejansko nahaja v situaciji, v kakršni je. Tega namreč tisti, ki so nas pripeljali v trenutno situacijo ne znajo, zmorejo ali smejo povedati – pa čeprav s solzami v očeh.

pripravil:
Klemen Šuligoj
koordinator strokovnega odbora SZIZBNS

 

predsednik SZIZBNS

Klemen Markeš
tel.: (040) 829688

V vednost:
– Koordinacija zdravniških organizacij
– Zdravniška zbornica Slovenije gp.zzs@zzs-mcs.si
– Slovensko zdravniško društvo info@szd.si
– Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES info@sindikatfides.si
– Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije info@zdravniki-zobozdravniki.net
– SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije info@spukc.si
– Civilna iniciativa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije io.ms.msb.rs@gmail.com
– Civilna iniciativa Nutrire za prihodnost zdravstvene nege dpusenjak@gmail.com
– mediji

This entry was posted in Nerazvrščeno. Bookmark the permalink.