Odgovor na članek »Bolje izobražene medicinske sestre, nižja smrtnost pacientov«

Odgovor na članek »Bolje izobražene medicinske sestre, nižja smrtnost pacientov«

Že deset let spremljamo kaotično stanje v Sloveniji na področju zdravstvene nege, zato smo se medicinske sestre povezale v Civilno iniciativo in pristojne odločevalce opozarjamo na nepravilnosti, ki jih opažamo v praksi od leta 2004. O problematiki v dejavnosti zdravstvene in babiške nege smo obveščali pristojna ministrstva in Državni zbor RS, vendar se odgovornost za kaotično stanje v državi le prelaga iz enega resorja na drugega.

Zelo me čudi v časopisu Dnevnik v sobotnem Objektivu, 31.5.2014objavljen članek »Bolje izobražene medicinske sestre, nižja smrtnost pacientov« avtorice izr. prof dr. Brigite Skele Savič, v katerem avtorica išče odgovornost, da po njenem mnenju izobraževanje v Sloveniji le za področje zdravstvene nege ni urejeno v skladu z Direktivo 2013/55/EU o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Zanimivo je, da ravno avtorica članka, izr. prof dr. Brigita Skela Savič, ki ima bogat življenjepis in je sodelovala v procesih priprave gradiv pri organih odločanja, sedaj sprašuje, zakaj Slovenija leta 2004 ni uredila izobraževanja za medicinske sestre na enem nivoju izobraževanja, temveč je ohranila izobraževanje v zdravstveni negi na nivoju srednješolskega v enakem obsegu kot pred vstopom in povečala obseg visokošolskega izobraževanja. Avtorica je članica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje, Zbornico – Zvezo predstavlja v delovni skupini za pripravo Strategije razvoja kadrov RS – poglavje izobraževanje na Ministrstvu za zdravje, v njej je vključena preko članstva v delovni skupini za specializacije v zdravstveni negi in je dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, katere ustanovitelj je občina Jesenice. Ali je k temu tako, ker je bil v ospredju zasebni interes in se je povečal obseg visokošolskega izobraževanja kot ugotavlja sama avtorica, bil povod za ustanovitev večih visokih šol za zdravstveno nego, med drugim tudi Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, ki je s procesom pričela v študijskem letu 2007/2008, katere dekanja je? Mogoče so k temu prispevali tudi uradniki na Ministrstvu za zdravje, saj je uradnica, zaposlena na Ministrstvu za zdravje, v Sektorju za razvoj sistema zdravstvenega varstva in pokriva področje zdravstvene nege, tudi predavateljica na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice? Ali je pri tem šlo za nedovoljene zasebne interese?

Pri tem je treba še opozoriti, da letos veljavna Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti, objavljena v Ur. l. RS št. 4/14, ki določa seznam poklicev zdravstvenih delavcev, njihovo kvalifikacijo, delovno področje in poklicne dejavnosti (kompetence) na področju zdravstvene dejavnosti ter seznam poklicev zdravstvenih sodelavcev in njihovo kvalifikacijo, zopet samo diplomiranim medicinskim sestram/diplomiranim zdravstvenikom, ki imajo visoko strokovno izobrazbo, pridobljeno med 1.10.2004 do 30.09.2016, 1. stopenjski (visokošolski) študijski program,2. stopenjski (univerzitetni) študijski program – vsi programi v skladu s sektorskimi direktivami EU, ni treba opravljati pripravništva in strokovnega izpita s področja zdravstvene dejavnosti po končani formalni strokovni izobrazbi kot ga morajo opravljati vsi drugi zdravstveni delavci (npr. zdravnik, doktor dentalne medicine, magister farmacije, inženir farmacije, farmacevstki tehnik, profesor zdravstvene vzgoje, višja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra – visoka izobrazba pridobljena najpozneje do 31.12.2009 – te poklice določata tudi Direktiva 2005/36/ES in Direktiva 2013/55/EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij). Seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev sicer ni priloga odredbe, ki bi bil objavljen v uradnem listu, je pa v odredbi določeno, da se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje. Postavlja se vprašanje, zakaj je tako? Po Pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti je namen pripravništva, da se pripravnik po predpisanem programu seznani z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja ter se pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.

Pri tem ni mogoče spregledati, da delavec za čas pripravništva, ki se pripravlja na samostojno delo, dobiva sorazmerno nižje plačilo kot pa, če je mu pripravništva ni treba opravljati. Z omenjenim kaotičnim stanjem v Sloveniji na področju zdravstvene nege,so odgovorni opustili svoje dolžno ravnanje in pripeljali do takšnega stanja, da je diplomirana medicinska sestra po končanem 1. in 2. stopenjskem študijskem programu, takoj sposobna samostojno opravljati svoje delo (brez opravljenega pripravništva in strokovnega izpita) in je v neposrednem stiku z zdravim ali bolnim posameznikom, organizira, pripravlja in daje zdravila, kar je tudi v nasprotju z evropsko direktivo. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali je smiselno in racionalno, da javni zdravstveni zavodi sami uvajajo klinično usposabljanje, ki dodatno bremeni zdravstveni sistem, pri tem pa zmanjkuje finančnih sredstev za uporabnike zdravstvenih storitev, katerim so namenjena?

Direktiva 2013/55/EU o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij je jasna. Za sprejem v usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego se zahteva:

  • zaključeno 12 letno splošno izobraževanje, potrjeno z diplomo, potrdilom ali drugim dokazilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa v državi članici, ali s potrdilom o opravljenem izpitu enakovredne ravni, ki omogoča sprejem na univerzo ali visokošolske ustanove s priznano enakovredno ravnijo; ali
  • zaključeno vsaj 10 letno splošno izobraževanje, potrjeno z diplomo, potrdilom ali drugim dokazilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa v državi članici, ali s potrdilom o opravljenem izpitu enakovredne ravni, ki omogoča sprejem v poklicno šolo ali v program poklicnega usposabljanja za medicinske sestre.

Po omenjeni direktivi usposabljanje medicinskih sester za splošno zdravstveno nego zajema skupno vsaj 3 leta študija, ki je lahko dodatno izražen z enakovrednimi kreditnimi točkami ECTS in ga sestavlja vsaj 4600 ur teoretičnega in kliničnega usposabljanja, pri čemer trajanje teoretičnega usposabljanja predstavlja vsaj 1/3, trajanje kliničnega usposabljanja pa vsaj 1/2 minimalnega trajanja usposabljanja. Države članice lahko delno oprostijo teh obveznosti strokovnjake, ki so se delno usposabljali v programih usposabljanja, ki so vsaj enakovredne ravni.

Teoretično usposabljanje je tisti del usposabljanja medicinskih sester, med katerim medicinske sestre, udeleženke usposabljanja, pridobijo zahtevano poklicno znanje, veščine in kompetence. Usposabljanje izvajajo učitelji zdravstvene nege in druge pristojne osebe na univerzah, v visokošolskih ustanovah s priznano enakovredno ravnjo ali na poklicnih šolah ali poklicnih usposabljanjih za medicinske sestre.

Klinično usposabljanje je tisti del usposabljanja medicinskih sester, med katerim medicinske sestre, udeleženke usposabljanja, v skupini ali v neposrednem stiku z zdravim ali bolnim posameznikom in/ali skupnostjo učijo organizirati, pripravljati in dajati zdravila in oceniti, kakšna celovita zdravstvena nega je potrebna, na podlagi pridobljenega znanja, veščin in kompetenc. Medicinska sestra, udeleženka usposabljanja, se nauči ne le delati v skupini, temveč tudi voditi skupino in organizirati celovito zdravstveno nego, vključno z zdravstvenim izobraževanjem posameznikov in manjših skupin v zdravstveni ustanovi ali skupnosti.

V direktivi je še podrobneje določeno, katera znanja in veščine mora pridobiti zadevni strokovnjak in da formalne kvalifikacije medicinskih sester za splošno zdravstveno nego služijo kot dokazilo, da lahko zadevni strokovnjak uporablja določene sposobnosti, ne glede na to, ali se je usposabljal na univerzi, visokošolski ustanovi s priznano enakovredno ravnjo ali na poklicnih šolah ali po poklicnih programih usposabljanja za medicinske sestre.

Zato avtorica v članku s svojim stališčem zavaja javnost, ko trdi, da se je v direktivi EU, sprejeti leta 2013, starostni pogoj za izobraževanje v zdravstveni negi povečal z 10 na najmanj 12 let splošnega izobraževanja in da je spremembo treba razumeti, da se s srednješolskim izobraževanjem pridobijo določene kompetence za delo v zdravstveni negi in da je odločanje za poklic pri petnajstih letih prezgodnje.

Starostni pogoj se ni povečal v takšnem smislu kot trdi avtorica, saj direktiva še vedno dopušča zaključeno vsaj 10 letno splošno izobraževanje, ki omogoča sprejem v poklicno šolo ali v program poklicnega usposabljanja za medicinske sestre in vsaj 3 leta študija, ki ga sestavlja vsaj 4600 ur teoretičnega (1/3) in kliničnega (1/2) usposabljanja oz. zaključeno 12 letno splošno izobraževanje, ki omogoča sprejem na univerzo ali visokošolske ustanove.

V zvezi s tem je treba pripomniti, da pri nas poteka osnovnošolsko, splošno izobraževanje 9 let, srednješolsko izobraževanje 4 leta, opraviti morajo pripravništvo in strokovni izpit, kar pomeni, da zadostimo zahtevam direktive in ni treba spreminjati srednješolskega izobraževanja za medicinske sestre, kot zmotno meni avtorica članka.

Pri tem je smiselno uvesti tudi pripravništvo po zaključenem visokošolskem in univerzitetnem študiju, kot imajo ostali zdravstveni delavci, ker se v času pripravništva medicinske sestre klinično usposabljajo ter pridobijo znanja, veščine in kompetence, ki šele omogočajo samostojno delo. Vsekakor pa se mora pripravništvo šteti med zahtevane ure kliničnega usposabljanja medicinske sestre, saj direktiva nedvomno določa, da morajo ustrezne klinične izkušnje potekati na krajih, kjer sta število usposobljenega osebja in oprema primerna za zdravstveno nego bolnikov, to pa nikakor ne morejo zagotoviti visoke šole ali univerze, temveč javni zdravstveni zavodi, kjer so bolniki.

Položaj medicinskih sester ni bil nikoli na slabšem stanju kot je v zadnjih desetih letih. Sama imam 36 let delovne dobe. Prešla sem vse faze izobraževanja srednja, višja in diplomirana medicinska sestra in delala vse oblike dela od triizmenskega turnusa do vodilne funkcije. Žalostna sem in nesrečna, ko gledam danes stiske srednjih medicinskih sester in vsak dan z njimi sočustvujem.Delo srednjih medicinskih sester so odgovorni v Sloveniji razvrednotili, odvzeli so jim njihovo strokovno delo, vsa napredovanja in izkušnje, jih degradirali. Četudi so se srednje medicinske sestre ob delu izobraževale in pridobile poklic diplomirana medicinska sestra, niso ničesar pridobile, celo plača se jim je znižala, ker napredovanj, ki so jih dosegle v V. tarifni skupini, niso mogle prenesti v VII/1. tarifno skupino, teoretično znanje pa ni primerljivo s kliničnimi izkušnjami, ki so si jih pridobile z neposrednim delom. Sedaj spremljamo njihove stiske, pripeljali so jih na rob preživetja. Zavedati se moramo, da imajo veliko izkušenj in opravljajo delo v neposrednem stiku z zdravim ali bolnim posameznikom. Pri tem pozabljamo, da so uporabniki zdravstvenih storitev tisti, ki naj povedo, kakšno medicinsko sestro si želijo. Ali si želijo visoko izobraženo medicinsko sestro, ki ni sposobna dati intravenske terapije na domu? Namreč, to se v dejanskem stanju dogaja, ker patronažna sestra, ki je diplomirana medicinska sestra, nima kompetenc, da bi na domu dala intravensko terapijo, smo pa sposobni naučiti posameznika oz. svojce? Pri tem se zopet zastavlja vprašanje, kdo bo odgovoren, če se bodo pojavile komplikacije, ali sami posamezniki, ki so nase prevzeli odgovornost?

Pri vsem tem še enkrat opozarjam, da je treba pred uvedbo sprememb imeti jasno strategijo, izdelan program in vnaprej opredeljene kompetence medicinskih sester, dokumente obravnavati v medresorskem usklajevanju. Celotno gradivo mora biti v javni razpravi, kjer bodo imeli možnost podati predloge in pripombe ne samo zbornice in ozke interesne skupine, temveč tudi drugi izvajalci in uporabniki zdravstvenih storitev.

Na koncu se vprašam, ali je res, da bolje izobražene medicinske sestre, ki imajo veliko teoretičnega znanja, nič pa kliničnih izkušenj, res pripomorejo k nižji smrtnosti pacientov?

Pri tem se spomnim reka:

»Boj se zdravnika s knjigo in pravnika brez nje«

 

Marija Špelič, dipl.m.s., Golnik

This entry was posted in mnenja. Bookmark the permalink.