ODZIV NA IZJAVO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE V ZIB BILTEN No 4023 z dne 6. januar 2016

V Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije (Strokovno združenje) se moramo na izjave Ministrstva za zdravje, ki ste jih je objavili v včerajšnji številki ZIB biltena z ogorčenjem odzvati in od vas terjati preklic netočnosti in zgrešenih informacij, ki ste jih navedli.

 

Kot prvo bi od vas terjali, da javnosti sporočite koliko prošenj za skupni sestanek z ministrico ste vse od njenega nastopa mandata prejeli iz naše strani in na koliko teh prošenj ste se odzvali? Istočasno Javnosti pojasnite tudi, na koliko drugih srečanj, ki jih je sklicalo Ministrstvo za zdravje je bili Strokovno združenje vabljeno. Istočasno pa pojasnite kolikokrat ste se v tem obdobju srečali s predstavniki Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice – Zveze). Da vam olajšamo odgovore vam sporočamo, da smo do danes ministrico vsaj petkrat zaprosili, uradno z dopisom, za srečanje, pa se na zaprosila ni odzvala. In ko se je odločalo in pogovarjalo o stroki zdravstvene in babiške nege v zadnjem letu nas tudi nikoli niste povabili zraven.

 

Prosimo, da javnosti sporočite tudi ime še tiste druge članice Strokovnega združenja, ki naj bi sodelovala v Strateškem svetu za zdravstveno nego. Sami namreč vemo, da je v 11- članskem strateškem svetu s strani Strokovnega združenja zastopanost le po predsedniku Strokovnega združenja, pa še ta je bil, kot se sedaj kaže delegiran zgolj zaradi tega, da imate na ministrstvu za zdravje izgovor, da sodelujete s Strokovnim združenjem. Javnosti prosim sporočite tudi, koliko od ostalih desetih članov Strateškega sveta je članov Zbornice – Zveze.

 

Enako vas prosimo, da javnosti predstavite, na koliko od naših treh utemeljenih dopisov s predlogom spremembe sestave Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego ste se odzvali in kako ste zadevo rešili, ko ste v nasprotju s precedenčnim primerom v fizioterapevtski stroki ustrezno uredili strokovno zastopanost tako s strani Fizioterapevtske zbornice Slovenije, kot tudi Društva fizioterapevtov Slovenije. Primer poštenega ravnanja in dobre prakse, ki pa ga na našem področju z izključevanjem enega dela (Strokovnega združenja)in delegiranjem zgolj predstavnikov drugega pola stroke (Zbornice – Zveze) teptate že vse od leta 2013. Pojasnite javnosti tudi, kdo izmed predstavnikov Civilne iniciative medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je član enega od prej omenjenih delovnih skupin.

 

Kot predsednik Strokovnega združenja sem res sodeloval v delovni skupini za sistemsko ureditev statusa (srednjih) medicinskih sester, vendar pa sklep te delovne skupine ni bil, kot zmotno predstavljate javnosti, da se uredi status samo tistim medicinskim sestram pred uvedbo usmerjenega izobraževanja (do vpisa leta 1981), ampak ureditev statusa vsem srednjim medicinskim sestram, ki so trenutno zaposlene na področju zdravstvene in babiške nege. Je pa dejstvo, da se pri nadaljevanju pogajanj, v katerem sodelujejo vsi sindikati, ki združujejo medicinske sestre in vsi ostali strokovni deležniki, razen seveda tistih, ki smo bili iniciatorji teh dogovorov – Strokovnega združenja. In na podlagi sklepa te strokovno monopolistične skupine se bo do ureditve statusa srednjih medicinskih sester izjasnila tudi ministrica? Ministrstvo prosimo tudi, da v zvezi s sistemsko rešitvijo statusa medicinskih sester odgovori na vprašanje, v katerem od predalov katere od zaposlenih se skriva dokument, pripravljen s strani skupine, ki je svoje delo končala že v januarju 2015. Dokument, ki naj bi bil predlog za dokončne dogovore o ureditvi te že od leta 2006 trajajoče zagate naše države. Ker nas na te dogovore ne vabite vas pozivamo, da nam glede tega dolgujete vsaj pojasnilo/odgovor. Pa ne le nam, ampak vsej javnosti.

 

Prosimo tudi, da javnosti sporočite, na kakšen način ste lahko Zbornici – Zvezi podelili reprezentativnost, na podlagi katerega člena Zakona o zdravstveni dejavnosti? V Zakonu o zdravstveni dejavnosti namreč ni nikjer zaveden člen, ki bi urejal reprezentativnost neke zbornice ali strokovnega združenja. In v zvezi s tem bi vas želeli obvestiti, da smo tako Strokovno združenje, kot tudi Zbornica – Zveza enako reprezentativni za strokovno zastopanje vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege, navkljub vašemu izključevanju, ki smo ga deležni že vse od pričetka našega delovanja.

 

Res, da ste Zbornici – Zvezi sredi poletja lani podelili javno pooblastilo, ki pa je podeljeno mimo veljavne zakonodaje (87e. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti). V postopku podelitve javnega pooblastila namreč poteka tud Upravni spor, ki bo med drugim razkril tudi to, kako se je ministrica za zdravje še pred objavo javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila dogovorila s predsednico Zbornice – Zveze, da se javno pooblastilo podeli prav Zbornici – Zvezi. Pa tudi Ministrstvo za zdravje bi lahko zelo verodostojno preverilo članstvo posameznega združenja, na pa da je glede članstva nasedlo imaginarnemu seznamu, ki mu ga je posredovala Zbornica – Zveza.

 

Opominjamo tudi, da smo v Strokovnem združenju prvi (in verjetno edini), ki si želimo dvonivojskega izobraževanja na področju zdravstvene nege in zato vaše insinuacije, da tega ne podpiramo niti ne razumemo, še manj jo sprejemamo.

 

Glede direktiv, ki urejajo pogoje za prehajanje delovne sile iz področja zdravstvene in babiške nege med državami članicami (2005/36/ES in 2013/55/EU) bi vas radi opozorili, da ju najprej preberete, preučite in šele nato javnosti podajate vaše neutemeljene obrazložitve. Obe direktivi določata le pogoje, ko se član ene države članice želi zaposliti v drugi državi članici EU. Dejstvo pa je, da se v primeru Slovenije lahko le diplomirana medicinska sestra zaposli na delovnem mestu medicinske sestre v drugi državi članici.

 

Niti ena od obeh direktiv pa ne govori o tem, kako bodo posamezne države članice za lastne potrebe uredile sisteme izobraževanja. Poglejte si samo Poljsko in kot zadnje pristopilo Hrvaško. Tudi v drugih bližnjih državah (Italija, Avstrija) so spoznali, kakšno napako so storili, ko so evropske direktive implementirali tudi za izobraževanja sebi potrebnega kadra. Dane tem državam krvavo primanjkuje »srednjih medicinskih sester« in jih novačijo celo v Sloveniji.

 

Glede tega lahko rečemo, da so vas v vaših pojasnilih vodili precej netočni in izkrivljeni podatki, ki jih sedaj v svoje opravičilo za naše izključenost iz pogovorov želite servirati javnosti. Žal pa niste našli niti toliko črnila, da bi v sprejeti Resoluciji nacionalnega plana zdravstvenega varstva 2016 – 2025 definirali, kaj zdravstvene in babiška nega, kot najštevilčnejši v sistemu zdravstva predstavljata.

 

Žal nam tudi ni znano, kaj naj bi sistem »bridginga« obsegal. Se bo srednje medicinske sestre uvrščalo na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester glede la to zaključka srednje zdravstvene šole? Glede na delovno dobo? Glede na stopnjo izobrazbe? Glede na pripadnost točno določenemu združenju ali zbornici?  Ali pa morda ministrica želi vse medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo nadomestiti s tistimi z visokošolsko? Takšna poteza bi vsekakor zdravstveno blagajno osiromašila za tistih 40% več pri plačah za vsako diplomirano medicinsko sestra, ko bo nadomestila srednjo medicinsko sestro. Vemo pa, da višja izobrazba nikjer ne pomeni večjega znanja.

 

Omenimo naj, da nas v vašem pozivu k odstopu ministrice ne vodi nikakršno podpiranje zdravnikov in drugih organizacij, ki si zavzemajo za privatizacijo zdravstva, višje kadrovske normative in plače zdravnikov, ampak gola težnja po ureditvi in priznavanju vseh deležnikov zdravstvene in babiške nege v naši državi. In če ministrice temu še ni dorasla, ji svetujemo, da bo najboljšo reformo zdravstva v segmentu zdravstvene in babiške nege naredila šele, ko si bo prenehala svetovati in vplivati od tistih posameznikov, ki so obe naši stroko privedli do roba eksistenčnega prepada. In ravno zaradi tega lahko mirne vesti vztrajamo na temu, da do takrat ministrice za zdravje Kolar Celarc ne podpiramo in zahtevano njen odstop, saj je že skrajni čas, da resor prevzame odgovorna oseba, ki ji izključevanje stroke ne bo poglavitno delo.

 

predsednik SZIZBNS

Klemen Markeš

This entry was posted in Novice. Bookmark the permalink.