12. maj – Dan medicinskih sester

Letošnji dan medicinskih sester – 12. maj – je posvečen prizadevanjem za varno, učinkovito skrb za ljudi z optimalnimi kadrovskimi, materialnimi in finančnimi viri.

»Medicinske sestre – moč za spremembe, cenovno učinkovita zdravstvena nega, izboljševanje zdravja in dobrega počutja« je slogan Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN).

Tudi mi želimo vsem medicinskim sestram (in babicam), da ne bi podlegle medijskemu izkoriščanju in zlorabljanju našega naziva, ki so ga nekateri želeli rezervirati le za tiste z univerzitetno izobrazbo. S tem pa bi se cenovna učinkovitost zdravstvene nege nedvomno sesula v prah.

Stopimo skupaj in pokažimo, da imamo dovolj moči za prepotrebne spremembe znotraj našega organiziranja, da znamo biti enako (če ne celo bolj) učinkoviti tudi z ustrezno izšolanimi medicinskimi sestrami na srednješolskem nivoju – in na ta način izboljšati zdravje in dobro počutje pacientov, nas samih, predvsem pa politike, ki v naših vrstah z zgrešenimi potezami ustvarja nejevoljo.

Ostanimo nosilci luči v našem svetu, kot je to bila naša vzornica Florence pred več kot 160. leti.

Čestitke vsem tistim, ki jutri ne boste prejele nobenega srebrnega ali zlatega priznanja – vaše delo in doprinos naši stroki so brez medalj na prsih še toliko bolj priznani in hvale vredni.

 

 

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za 12. maj – Dan medicinskih sester

Enoumja v zdravstveni negi

Iz primorskega konca spet dobivamo poročila o misinterpretaciji ureditve naše stroke. Enoumja so še vedno prisotna; žal nam je , da se s takimi lastnosmi kitijo tudi tisti, ki vodijo zdravstveno nego v zdravstvenih ustanovah.

Primer navajamo, posebno, ker odziva (verjetno zaradi zadetka v srž problema) nismo bili deležni.

Splošna bolnišnica Šempeter
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego, mag. Klara Bavčar
Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici

 

Datum: 16.4.2015

 

Spoštovani.

 

Že leto dni je preteklo od dneva (13.4.2014), ko smo na vašo bolnišnico prvič naslovili dopis s prošnjo o možnosti organizacije okrogle mize z naslovom »Vloga medicinske sestre v sistemu zdravstvenega varstva danes«, a nanj nismo do danes prejeli odgovora.

 

Našo prošnjo smo ponovili še dvakrat: 3.5.2014 in 7.9.2014. Odziva z vaše strani pa nismo bili deležni.

 

Smo strokovno združenje, ki se je zaradi nerazumnih potez v oblikovanju stroke zdravstvene nege in rušenja ugleda medicinskih sester v družbi na večletno pobudo Civilne iniciative za ohranitev statusa medicinskih sester uradno registriralo in pričelo s svojim delovanjem v začetku leta 2013. Naš osnovni namen je ponovno postaviti medicinsko sestro tam, kjer bi morala vedno biti (ob naših uporabnikih, bolnikih) in jo rešiti bremena nenehnega nalaganja birokratskih bremen, za katere so v našem sistemu zdravstvenega varstva zadolženi, predvsem pa usposobljeni drugi profili sodelavk in sodelavcev.

 

Po statusu in kompetencah smo izenačeni z Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (poznano kot Zbornica zdravstvene nege) in imamo enake kompetence pri urejanju v uvodu predstavljenih zadev.

 

V okviru ponovnega oživljanja naše stroke in postavitvijo na mesto, ki ji nedvomno gre, želimo širom po Sloveniji, v krogih, kjer so zaposleni izvajalci zdravstvene in babiške nege organizirati okrogle mize, na katerih bi javno, brez dlake na jeziku spregovorili o rešitvah in nabrali ideje in misli posameznikov in skupin, kako vidijo razvoj naše stroke.

 

S strani regijskega koordinatorja Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije za severnoprimorsko območje smo obveščeni, da ste na zadnjem kolegiju glavnih medicinskih sester in tehnikov služb obravnavali tudi Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi. Po informacijah, naj bi se kot edini verodostojen Kodeks v vašem zavodu obravnavalo le tisti, ki ga je sprejela Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/2014 Kodeks Zveza, ne pa tistega, ki je bil predhodno objavljen v Uradni list RS, št. 52/2014 Kodeks SZIZBNS.

 

Glede tega bi vam radi sporočili sledeča dejstva:

Vsaka dejavnost, še posebno dejavnost zdravstvene in babiške nege mora za ustrezno delovanje upoštevati tudi določena moralna vodila, ki so v teh dejavnostih zajeta v t.i. Kodeksu etike. Ker so merila in etična vodila enaka za celoten svet se v posamezni državi jasno uporablja v tem segmentu prirejene smernice, ki jih izdaja Mednarodno združenje medicinskih sester (ICN), seveda prilagojeno na ustroj delovanja poklica znotraj posamezne države. Ker se je z uveljavitvijo dveh enakovrednih strokovnih združenj na tem področju in istočasnim prehodom kompetenc na samo Ministrstvo za zdravje na tem področju pojavila neke vrste pravna praznina je Zveza na svoji internetni strani konec leta 2012 objavila gradivo za javno razpravo pred oblikovanjem in sprejetjem prenovljenega Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije. Zbiranje predlogov je potekalo do 22.3.2013. Na to gradivo je imela možnost podati pripombe in dopolnitve vsa zainteresirana strokovna javnost in seveda smo se v to vključili tudi mi. Na naše pobude in povabilo za skupno sodelovanje pri pripravi tega dokumenta se Zveza ni nikoli odzvala, kar smo smatrali in smatramo kot njeno nepripravljenost za povezovanje in vzpostavitev legalne zbornice na tem področju.

 

Zaradi omenjenega smo se v Strokovnem združenju izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije odločili, da sami izdamo prenovljen Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije (Uradni list RS, št. 52/14 http://www.uradni-list.s /1/objava.jsp?urlurid=20142288). Skladno z pravili delovanja (Zakonom o društvih) je seveda ta kodeks veljaven le za naše člane. Na nepravilnosti pri oblikovanju kodeksa Zveze pa smo opozorili tudi Ministrstvo za zdravje, ki je z dopisom iz dne 10.4.2014 (v prilogi) Zvezo opozorilo na neskladje vsebine njihovega Kodeksa

 

Z ogorčenjem pa opažamo, da se destruktivne težnje Zveze nadaljujejo, tudi s tem, da so 3.10.2014 v Uradnem listu RS, št. 71/14 http://www.uradni-list.s /1/objava.jsp?urlurid=20142937 objavili svoj Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, ki pa protipravno v Predgovoru določa, da so etična načela in pravila Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije namenjena in obvezujejo vse, ki delujejo ali se izobražujejo na področju zdravstvene nege in oskrbe.

 

Na podlagi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti lahko poklicna zbornica oziroma strokovno združenje, ki se ustanovi glede na interese zdravstvenih delavcev iz posamezne poklicne skupine sprejema tudi akte, ki so potrebni za organizacijo in delovanje poklicne zbornice oz. strokovnega združenja, skladno z Zakonom o društvih.

 

Enoten Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi, ki naj bi veljal za vse izvajalce v zdravstveni negi in oskrbi v Sloveniji je lahko sprejet le, če ga sprejmeta obe interesni skupini. Na naše povabilo za skupno sodelovanje pri pripravi tega dokumenta pa se kot že omenjeno Zveza ni nikoli odzvala. Ker pa se v Kodeksu Zveze pojavlja neskladje med zakonodajalno in izvršilno funkcijo (Kodeks predlaga isto interesno združenje, katero bo skrbelo tako za njegovo spoštovanje, kakor za morebitne ukrepe/sankcije v primeru kršitev Kodeksa) ugotavljamo navzkrižje interesov, predvsem pa izpostavljamo dejstvo, da  ahko poklicna zbornica oz. strokovno združenje sprejema akte le za zdravstvene delavce iz posamezne poklicne skupine, ki so v to poklicno zbornico oz. strokovno združenje vključeni (včlanjeni), nikakor pa ne za tiste, ki v to poklicno zbornico oz. združenje niso vključeni, saj je to v očitnem neskladju z osnovnimi človekovimi pravicami in svoboščinami. S tem pa Kodeks Zveze ne more biti zavezujoč za vse, ki delujejo ali se izobražujejo na področju zdravstvene nege in oskrbe.

 

Tudi SZIZBNS je bilo glede nekaterih anomalij, ki so se v naš kodeks prikradle zaradi ne vzpostavljenih predvidenih organov na Ministrstvu za zdravje pozvano, da v tem segmentu svoj Kodeks uskladi z veljavno zakonodajo, kar je tudi kot edino od obeh strokovnih združenj storilo. Zaradi tega se postavlja na našem področju (zdravstvene nege) legitimnost Kodeksa Zveze seveda kot nična.

 

Upam, da smo vam uspeli dejansko stanje veljavnosti posameznega Kodeksa ustrezno osvetliti, in prosimo, da v bodoče ne širite napačnih informacij med medicinske sestre v vašem zavodu in z napačnimi osebnimi interpretacijami veljavnih/neveljavnih dokumentov ne poglabljate že tako prisotnega nereda v našem poklicu, za katerega pa seveda nismo mi krivec.

 

S prijaznimi pozdravi.

 

predsednik SZIZBNS
Klemen Markeš l.r.

Posted in Nerazvrščeno | Komentarji so izklopljeni za Enoumja v zdravstveni negi

5. maj, mednarodni dan babic – Babice – za boljši jutri

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege čestita vsem babicam in babičarjem ob njihovem prazniku.

Želimo jim predvsem, da bi se ob toku prihajajočih sprememb znali še naprej uspešno prizadevati za skrb mamicam in našemu največjemu bogastvu – otrokom.

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za 5. maj, mednarodni dan babic – Babice – za boljši jutri

Apel družbi

Zdravstveni sistem ne predstavljajo in sestavljajo le zdravniki. Tukaj smo tudi medicinske sestre, ki nas je v tem sistemu (zaenkrat) še največ.

Da bi se slišal naš glas pa bi potrebovali več ljudi, kot pa le našo kolegico Sonjo.

Le s skupnimi močmi bomo (seveda ob predhodni odpravi motečih poti znotraj naše stroke) dosegle zaželjeni cilj.

Sonja Založnik

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Apel družbi

7. april – Svetovni dan zdravja 2015: Naj bo naša hrana varna – od kmetije do mize

Letošnji Svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila, je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) posvetila varni hrani.

več na http://www.nijz.si/7-april-svetovni-dan-zdravja-2015-naj-bo-nasa-hrana-varna-od-kmetije-do-mize

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za 7. april – Svetovni dan zdravja 2015: Naj bo naša hrana varna – od kmetije do mize

IN MEMORIAM

Gordana.

Tvoja neizmerna zagnanost in volja nam bosta zelo manjkali.
Ohranili te bomo v večnem spominu.

Gordana Vidojković

Posted in Nerazvrščeno | Komentarji so izklopljeni za IN MEMORIAM

Kaj pa medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenih domovih?

prispevek naše članice Sonje Založnik, ki odraža dejansko stanje našega dela v zdravstvenih domovih:

Kaj pa medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenih domovih?

Ali res samo pobiramo zdravstvene kartice, tiskamo recepte in telefoniramo?
Ja, tudi v zdravstvenih domovih delamo medicinske sestre, v ambulantah za otroke, šolarje in za odrasle, kolegice patronažne medicinske sestre obiščejo uporabnike tudi na domu, pa naši reševalci, ki obravnavajo urgentna stanja in nemalokrat se zgodi, da končaš delo na svojem delovnem mestu, popoldan pa nadomeščaš odsotno kolegico, potem pa si razporejen še na delovno mesto v nujno medicinsko pomoč ponoči, praznike in sobote ter nedelje, skratka vsak dan, dan za dnem 24 ur.
Vsak uporabnik zdravstvenih storitev vstopi najprej skozi vrata zdravstvenega doma in trdim, da če imaš dobrega osebnega zdravnika, je to dober vpliv na potek zdravja in zdravljenja posameznika. Prebivalstvo se stara in ležalne dobe v bolnišnicah so vedno krajše. Vse to pa se pozna na obremenitvah zaposlenih v zdravstvenih domovih. V zadnjem času vsi samo še hitimo in se ukvarjamo z vsemi mogočimi projekti in študijami, kako bi izboljšali zdravstveni sistem in storitve v zdravstvu. Mnogokrat ugotavljamo, da je ob množici obveznega dela časa za pacienta vedno manj, in tisto, kar je najbolj pomembno – zaradi prevelike obremenjenosti, zaradi nejasnih standardov in normativov se oddaljujemo od tiste drobne in tako malo potrebne topline, ki jo uporabniki pričakujejo od zaposlenih, morda še najbolj od medicinskih sester, pa čeprav sta to le iskren nasmeh in prijazna beseda.
Pred kratkim smo na sestanku Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije predstavniki sindikalnih enot zdravstvenih domov enotno zatrdili, da tako več ne gre naprej. Dovolj nam je! Premalo nas je, preveč smo obremenjeni, naši prejemki pa so skoraj žaljivi.
Razmere v ambulantah so nevzdržne in to ni več človeško do zaposlenih in še najmanj do uporabnikov. Dejstvo je, da se v ambulantah družinske medicine dnevno zvrsti mnogo več uporabnikov, kot jih lahko izvajalci zdravstvenih storitev tudi kakovostno obravnavamo, in že skoraj ni dneva, da ne nadomeščamo vsaj še ene ambulante.
In kje smo medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenih domovih, zakaj smo vedno manj prijazne, kje so nasmehi in prijazne besede, zakaj tako dolgo ne dvignemo telefona, le zakaj se tako dolgo čaka v čakalnici lahko zgolj za injekcijo ali morda prevezo, zakaj se čaka kljub naročanju in določeni uri za obisk pri zdravniku, zakaj se kljub trkanju vrata dolgo ne odpro …? Kaj je tukaj narobe?!
Večkrat pomislim, da bi vrata v čakalnico preprosto kar na široko odprla, da bi uporabniki videli, da po telefonu govorim s pacientom, istočasno tiskam medicinske obrazce, kimam z glavo zdravniku, ki mi naroča, naj hitro posnamem nujen EKG, in skomignem pacientu, ki že čaka v prevezovalnici na prevezo rane, kjer bo moral žal še malo počakati, ob tem pa poslušam še močno trkanje na vrata, ker se seveda danes vsem mudi in je čas dragocen.
Pogosto slišimo, da je za tako stanje krivo vodstvo posameznih zavodov, ker da ne zna primerno razporediti zaposlenih in jih motivirati za delo. A žal smo (le) v javnem sektorju, kjer zaposlovanja ni, možnosti nagrajevanja za dobro delo tudi skoraj ne, sploh pa ne za medicinske sestre. Po zavodih se na mnogih delovnih mestih zazna, da medicinske sestre, ki že tako težko kakovostno opravijo svoje obsežno, strokovno in odgovorno delo, pogosto prevzamejo še del dela zdravnika (pisanje obrazcev kot so na primer: recepti, napotnice, tehnični pripomočki, …), vnašajo storitve v računalnik, naročajo laboratorijske storitve… Zdravnik to od njih zahteva in pričakuje, ker je tudi on preobremenjen, ali pa so to celo navodila strokovnih vodij zdravstvene nege. To je res strah vzbujajoče in kje so meje? Kako daleč in koliko časa še potrebujemo, da ustavimo to neracionalno varčevanje v zdravstvu. Če bi imeli dovolj ambulant v naši lepi mali državici, bi zaposleni lahko več časa namenili posameznemu uporabniku, ki bi bil posledično tudi kakovostneje obravnavan. Bilo bi veliko manj napotitev v specialistične ambulante in v bolnišnice, in ne nazadnje – vsi si želimo, da bi bilo več nasmejanih obrazov in prijaznih besed.
A mi danes šele ugotavljamo, kdo sploh je medicinska sestra in koliko medicinskih sester še potrebujemo!?! O osebnih dohodkih medicinskih sester se skoraj ne govori, a moram biti zelo konkretna: izhodiščna plača medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenem domu, ni niti minimalna plača zaposlenega v Republiki Sloveniji!
Naj bodo pogajanja poštena, jasna in odprta, ne pa govor vsakega na svojem bregu. Pa se slišijo (največkrat le) zdravniki, medicinske sestre pa smo, žal, običajno preslišane. Prepričana sem, da če bi skupaj postavljali normative in standarde (pa najsibodo to kadrovski, finančni, delovni ali pa še kakšni drugi), bi imeli vsi lažje delo in naši uporabniki bi bili veliko bolj zadovoljni z našim delom in našimi odnosi. Opozoriti moram še na problem, ki se že pojavlja in se še bo ob odpiranju zelo medijsko izpostavljenih novih urgentnih centrov po Sloveniji – brez strokovne in pravne varnosti tudi za medicinske sestre vseh novih in dodatnih obveznosti ne moremo, ne smemo in ne bomo sprejele kar čez noč. 

Vse navedeno so razlogi in dejstva, da se mora slišati tudi glas medicinskih sester s primarnega nivoja. Medicinske sestre iz primarnega nivoja zahtevamo, da se krivice in te hude anomalije odpravijo. 

Vsi na nedavnem sestanku prisotni predstavniki sindikalnih enot zdravstvenih domov zahtevamo, da se do jasnih odgovorov in rešitev pride hitro, ker časa ni več.
Veliko smo že zamudili. Sesuti čudovit mozaik je enostavno, na novo zgraditi ga pa nadvse dolgotrajno …
Sonja Založnik, ms
Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za Kaj pa medicinske sestre, zaposlene v zdravstvenih domovih?

ČLANARINA 2015

Spoštovane članice, spoštovani člani.

Spet je leto naokoli in spet je čas, ko je priporočljivo poravnati letno članarino za SZIZBNS. Po sklepu IO SZIZBNS znaša letna članarina 20 EUR, seveda po zmožnostih člana lahko tudi manj ali več.

Posredujemo osnutek UPN (sicer iz leta 2013), katerega ustrezno izpolnete – pod namer vpišite “ČLANARINA 2015”.

članarina

 

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za ČLANARINA 2015

Bolnike zdravimo v nemogočih razmerah (odziv na prispevek v časopisu Delo iz dne 28.1.2015

Posted in Novice | Komentarji so izklopljeni za Bolnike zdravimo v nemogočih razmerah (odziv na prispevek v časopisu Delo iz dne 28.1.2015

…naj bo srečno

V čaru prazničnih radosti in toplih besed tkemo spomine in odpiramo srca najlepšim rečem.

V letu, ki prihaja Vam želimo svežih zamisli, izvirnih idej in obilo uspešnih zgodb.

voscilo

Posted in Dogodki | Komentarji so izklopljeni za …naj bo srečno